Statut

Statut Fundacji 2035

STATUT FUNDACJI 2035

 Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA FUNDACJI i SIEDZIBA FUNDACJI

§ 1

Powołuje się fundację o nazwie „Fundacja 2035” dalej zwaną Fundacją.

§ 2

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4

Fundatorem Fundacji jest Ryszard Marek Perczak.

Rozdział 2

DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 5

Celami Fundacji są: 

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 •  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 •  Działalność wspomagająca cyfrową edukację, szczególnie wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wśród osób starszych (60+).
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Działania związane z popularyzacją kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną dóbr kultury technicznej.
 • Promocja sportu, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, szczególnie wśród osób starszych (60+).
 • Działania na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
 • Działalność wspomagająca wolontariat społeczny, wolontariat kompetencji oraz szeroko rozumianą aktywność społeczną.
 • Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a szczególnie osób starszych (60+) oraz mniejszości etnicznych.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, doradczo i informacyjnie organizacje pozarządowe.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1)    Organizowanie i finansowanie:

 • Konferencji, seminariów, targów, imprez masowych, festiwali
 • wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • edukacji szkolnej i poza szkolnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2)    Działalność propagatorską, popularyzacyjną, informacyjną i wydawniczą,

3)    Prowadzenie doradztwa ekonomicznego, prawnego i psychologicznego dla osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy, prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ja podjąć oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób starszych (60+)

4)    Prowadzenie doradztwa ekonomicznego, prawnego dla przedsiębiorstw i innych osób prawnych,

5)    Prowadzenie szkoleń i testowanie różnych modeli mikroprzedsiębiorstw

6)    Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób podejmujących samozatrudnienie, w tym udzielanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

7)    Reprezentowanie grup dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mniejszości etnicznych oraz rzecznictwo na ich rzecz,

8)    Wspieranie w sytuacjach kryzysowych oraz świadczenie usług na rzecz grup dyskryminowanych,

9)    Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§ 7

1. W celu realizacji zadań statutowych fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne, na podstawie właściwych przepisów, zwanych dalej „zakładami”.

2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

3. Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i on, z zastrzeżeniem treści
§17 ust. 1 niniejszego Statutu, wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Rozdział 3

 MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8

 Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji (Fundusz założycielski) w kwocie 3 000 PLN (trzy tysiące złotych), przy czym z kwoty tej kwota 1.000 (jeden tysiąc złotych) przeznaczona zostaje na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzą z:

a)    darowizn, spadków i zapisów,

b)    subwencji, dotacji,

c)    dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,

d)    odsetek bankowych,

e)    prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozdział  4

 DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA FUNDACJI

 § 10

Fundacja w celu uzyskiwania dochodów na działalność statutową będzie prowadziła działalność gospodarczą w następujących przedmiotach:

 1. PKD – 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2. PKD –  45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 3. PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 4. PKD – 58.11.Z  Wydawanie książek.
 5. PKD – 58.14.Z   Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 6. PKD – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 7. PKD – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 8. PKD – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 9. PKD – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 10. PKD – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 11. PKD – 63.12.Z Działalność portali internetowych
 12. PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 13. PKD – 69.10.Z Działalność prawnicza
 14. PKD – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 15. PKD – 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 16. PKD – 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 17. PKD – 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Rozdział 6 

ORGANY FUNDACJI

SKŁAD I ORGANIZACJA ZARZĄDU, SPOSÓB POWOŁYWANIA ORAZ OBOWIĄZKI
I UPRAWNIENIA TEGO ORGANU I JEGO CZŁONKÓW

§ 11

 1 Organami Fundacji są:

  • Zarząd Fundacji
  • Rada Fundacji, która powstanie dopiero po śmierci Fundatora .

2 Fundator nie pełni roli organu Fundacji.

§ 12

 1.  W przypadku śmierci Fundatora Prezes Zarządu Fundacji ma obowiązek powołania Rady Fundacji. W przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Regulamin Rady Fundacji ustanawiają członkowie Rady.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 4. W przypadku wakatu na stawisku Prezesa Zarządu Rada powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
 5. Powołany przez Radę Prezes Zarządu Fundacji wybiera Zarząd Fundacji
 6. Zmian w składzie Rady Fundacji, powoływania nowych członków i ich odwoływania dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 13

1 Rada Fundacji jest organem o kompetencjach wyborczych i opiniodawczych.

2 Do Rady Fundacji należy:

a)    Przejęcie uprawnień dotychczas zastrzeżonych dla Fundatora,

b)    Wytyczanie kierunków działania Fundacji.

 1. Rada Fundacji nie jest organem nadzoru.

§ 14

W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
 2.  W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 16

Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez:

a)    Prezesa Zarządu Fundacji,

b)    Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech lub większej ilości osób , w tym Prezesa Zarządu Fundacji , dwóch Vice Prezesów lub Członków Zarządu Fundacji.
 1. Prezes Zarządu Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora
 1. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną, która przejmie wykonywanie uprawnienia opisanego w § 17 ust. 2.
 1. Fundatorowi służy prawo odwołania Prezesa w każdym czasie.
 1. Vice Prezesi i Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony przez Prezesa Zarządu.
 1. Prezesowi Zarządu służy prawo odwołania Vice Prezesów i Członków Zarządu w każdym czasie .

§ 18

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
  • Prezes Zarządu – jednoosobowo
  • Dwaj Vice Prezesi Zarządu – łącznie.
 1. W przypadku zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) przez Vice Prezesów Zarządu , konieczna jest pisemna zgoda Prezesa Zarządu Fundacji
 1. Członkowie Zarządu Fundacji, o ile zostaną powołani, nie mogą reprezentować Fundacji.

§ 19

1 Zarząd Fundacji w szczególności:

a)    Decyduje o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych,

b)    Decyduje o wykorzystaniu majątku Fundacji,

c)    Kieruje działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,

d)    Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

e)    Przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f)     Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

g)    Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

h)   Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

2 W skład Zarządu Fundacji wchodzą: 

 • Maria Magdalena Poulain – Prezes Zarządu.
 • Dorota Witych – Vice Prezes Zarządu.
 • Tomasz Gałka –  Vice Prezes Zarządu.

§ 20

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

§21

 1. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
 1. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia. 

Rozdział 7 

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22

 1. Zmiany w statucie są dokonywane przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 1. Na zasadach opisanych w ust.1 można dokonać także zmiany celu Fundacji.

§ 23

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany przez likwidatora na realizację celów zgodnych z celami Fundacji.

Statut  wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

Fundator

Ryszard Perczak

Zarząd Fundacji 

Skomentuj wiadomość