Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalnościorganizacji pożytku publicznego

za rok  2013

 

 

 

 

ü Formularz należy wypełnić w języku polskim;ü Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;ü W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

ü We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (­­–).

 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji Fundacja 2035
2. Adres siedziby i dane kontaktowe Kraj POLSKA Województwo ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ  Ulica SREBRNA  Nr domu 11 Nr lokalu 7
Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-316 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 603 866 547
 Nr faksu E-mail fundacja@2035.pl Strona WWW -  WWW.2035.PL

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

23-05-2013
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego NIE DOTYCZY
5. Numer REGON

101610230

6. Numer KRS 0000463170

 

7. Skład organu zarządzającego organizacji(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)  

Imię i Nazwisko

Funkcja

Maria Magdalena Poulain Prezes Fundacji
Tomasz Gałka Wiceprezes Fundacji
Dorota Witych Wiceprezes Fundacji
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i Nazwisko

Funkcja

9. Cele statutowe organizacji(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) -        Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy.-        Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.-        Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

-        Działalność wspomagająca cyfrową edukację, szczególnie wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wśród osób starszych (60+).

-        Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.

-        Działania związane z popularyzacją kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną dóbr kultury technicznej.

-        Promocja sportu, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, szczególnie wśród osób starszych (60+).

-        Działania na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

-        Działalność wspomagająca wolontariat społeczny, wolontariat kompetencji oraz szeroko rozumianą aktywność społeczną.

-        Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a szczególnie osób starszych (60+) oraz mniejszości etnicznych.

-        Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

-        Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, doradczo
i informacyjnie organizacje pozarządowe.

 

 

 

 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)                        W okresie sprawozdawczym 2013 Fundacja 2035 uczestniczyła w inicjatywach edukacyjnych (edukacja cyfrowa osób starszych), popularyzujących zdrowy styl życia (zajęcia ruchowe dla osób 60+) oraz wspomagających działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

 • Czerwiec 2013 Wraz z Latarnikami PCRS Fundacja złożyła wniosek do Budżetu Obywatelskiego Łodzi L0088 Cyfrowa Łódź 50+, niestety wniosek nie wszedł do realizacji.
 • Lipiec – sierpień 2013 Przedstawicielka Fundacji jako wolontariuszka włączała seniorów do cyfrowej społeczności (projekt Serdeczn@sieć 09.2013-06.2014) oraz uczestniczyła w Festiwalu Wolontariatu „Kontakt” – Strefa Senior.
 • Lipiec- grudzień 2013 Fundacja wspierała promocyjnie i w kontaktach z mediami artystyczne działania laureatki konkursu grantowego  „Senior w akcji” Romualdy Thomsen, która realizowała wraz z kilkunastoosobową grupą seniorów  sztukę teatralną „Pękające torby z papieru”  w AOIA w Łodzi.
 • 10.09.2013 Fundacja zainicjowała w lokalnych mediach dyskusję nt. społecznego postrzegania starości oraz nowoczesnych metod edukacji seniorów w radio (Radio Łódź, Studenckie Radio Żak.
 • 29.09.2013 Fundacja 2035 jako parter wraz z Fundacją Miłorząb realizowała działania w ramach projektu „ENPSYGE. Uczenie się przez całe życie” adresowanym do osób zagrożonych chorobami wieku (głównie Alzheimera) i ich opiekunów, współtworzymy grupy wsparcia dla opiekunów osób dotkniętych chorobami otępiennymi. Wspólnie zorganizowano „Prywatkę dla seniora” w Mok’ca Cafe w Pabianicach
 • Sierpień –  październik 2013 przedstawiciele Fundacji prowadzili jako wolontariusze w Parku Poniatowskiego w Łodzi. zajęcia Nordic Walking dla początkujących 50+. Akcję wspierali: „Dziennik Łódzki” dodatek 50+, Zielona Łódź (informacje na stronie Internetowej i FB), telewizja TOYA (relacje ze spotkań). Przedstawicielka Fundacji współuczestniczyła w Study Tour w Hiszpanii (Barcelona), który dotyczył polityki senioralnej państw UE, a zwłaszcza opieki nad osobami starszymi z niepełnosprawnością umysłową.
 • Fundacja zainicjowała powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy UMŁ (wniosek złożony 22.10. 2013, podpisało 8 organizacji pozarządowych).
 • Przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Pozarządowego Klubu Dyskusyjnego skupiającego ngo działające na rzecz seniorów.
 • Październik 2013 Fundacja nawiązała współpracę z europosłanką Joanna Skrzydlewska, która wspiera i propaguje działania Fundacji na rzecz równych szans wszystkich grup społecznych i przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek i płeć.
 • 30.10.2013 przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w zorganizowanym przez MPiPS seminarium międzynarodowym pt. „Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej”, z którego relację zdaliśmy na spotkaniu Pozarządowego Klubu Dyskusyjnego i KDO ds.  Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy UMŁ.
 • Fundacja w okresie sprawozdawczym złożyła 3 projekty działań z dofinansowaniem zewnętrznym. Wygraliśmy  udział w programie szkoleniowo-doradczym „Aktywni ekonomicznie” ze wsparciem finansowym na promocję organizacji i stronę internetową (w budowie), wyniki dwóch kolejnych projektów ukażą się w 2014 roku – „Obywatele dla demokracji” (Fundacja Batorego), „Oskar Kolberg – obchody roku Kolberga” (MKiDN).
 • Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli również w szkoleniach dla ngo (Podstawy prawne ngo, Podstawy finansowania i księgowości ngo i mechanizmy zwrotne, Zarządzanie projektami, Fundraising, Wolontariat w działaniach kulturalnych, Reklama i promocja organizacji pozarządowych, Coaching społeczny).
 • 19.11.2013, podczas kolejnego spotkania klubu dyskusyjnego organizacji pozarządowych zajmujących się problemami seniorów (patronat klubu Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych) przedstawiciele Fundacji przedstawili zagadnienia jakie poruszane były podczas międzynarodowego seminarium w MPiPS dotyczącego obecnej i przyszłej polityki senioralnej i demograficznej Polski. Fundacja 2035 wzięła udziału w posiedzeniu Rady Seniorów (18.12.2013) i zaprezentowania planów nowo utworzonego KDO i możliwości współpracy.
 • Przedstawiciele Fundacji w listopadzie wzięli udział  w konferencji organizowanej przez  Urząd Miasta Łodzi podsumowującej dwuletni projekt Wspólnie aktywni 45+, dotyczący aktywności zawodowej osób 45+ odnajdujących się na rynku po utracie pracy. Przedstawiciele Fundacji opowiadali m.in. o złych  doświadczeniach zwalnianych kobiet zbliżających się do tzw. wieku ochronnego, znaczeniu psychologicznego i szkoleniowego wsparcia, konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji i promocji kształcenia ustawicznego zwłaszcza wśród pokolenia dzisiejszych 40-latków. Przedstawiciele zwrócili szczególną uwagę na brak polityki demograficznej w Łodzi i pilnej potrzebie dyskusji na ten temat.
 • W listopadzie przedstawiciele Fundacji w Poleskim Ośrodku Sztuki przedstawili prezentację podczas forum Życzliwość i uśmiech: tak trzymać. Poruszany był problem postrzegania osób starszych przez młodych internautów „Dziadek czy dziad” i w jaki sposób można działać aby zmienić negatywny obraz seniorów.
 • 11.12.2013 na zaproszenie Zespół ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami  instytucji działających na rzecz osób starszych,  przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym projektu „60+ Wolontariat =Twoja druga młodość „. To nowy projekt UMŁ dotyczący promocji idei wolontariatu wśród seniorów. W jego ramach stworzona zostanie sieć  instytucji i organizacji wspierających pokolenie 60+ oraz zbudowana baza seniorów-wolontariuszy. Wraz z fundacjami działającymi w ramach KDO ds. Polityki Demograficznej i Międzypokoleniowej Współpracy  (Hipokamp, Miłorząb) wyraziliśmy chęć aktywnej i twórczej współpracy przy projekcie.
 • 12.12.2013 przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Konferencji  w ramach projektu Aktywna, ekonomiczna, społeczna – Biznes w NGO. Zorganizowana była pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Elementem projektu był również Konkurs Aktywni Ekonomicznie, dla organizacji które z sukcesem wdrażają działalność ekonomiczną. Fundacja 2025 otrzymała wyróżnienie.
 • 17.12.2013 przedstawiciele Fundacji wzięli udział w warsztatach komputerowych „Senior w sieci”. Warsztaty zorganizowane były przez Latarników PCRS z Łodzi (członkowie Fundacji 2035 są wolontariuszami PCRS) wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi, Uniwersytetem Medycznym i NFZ. Podczas warsztatów Fundacja 2035 przeprowadziła ankietę dotycząca aktywności  osób starszych, korzystania z cyfrowych mediów seniorów oraz form spędzania czasu wolnego. Relacje z warsztatów znalazły się w lokalnych mediach.
 • 18.12.2013 przedstawiciele Fundacji Wraz z Fundacją Hipokamp, jako przedstawiciele KDO ds. Polityki Demograficznej i Międzypokoleniowej Współpracy wzięli udział w posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w ramach posiedzenia było m.in. tworzenie warunków, aby Łódź stała się miastem uniwersalnym przyjaznym wszystkim mieszkańcom. Od przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Mariana Papisa otrzymaliśmy stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach MRS. Zobowiązaliśmy się też do ścisłej współpracy z Zespołem ds. Seniorów UMŁ.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1 Opis głównych działań podjętych przez organizację  

NIE DOTYCZY

 

 

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)  najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)gmina

x powiat                               cały kraj

 

województwo                    poza granicami kraju

 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
2.1. Organizacja prowadziła jednostki organizacyjne (m.in. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, w tym: schroniska dla bezdomnych, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi[1]; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej[2]; środowiskowe domy samopomocy[3], lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownie, domy dla bezdomnych[4]; warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej[5]; żłobki, kluby dziecięce[6]; placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne[7]; szkoły, placówki publiczne[8]; przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych[9], schroniska dla zwierząt[10]; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia[11]). x nie   
 
2.2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 2,1,
Lp

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
3.1. Liczba odbiorców działań organizacji(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne, osoby prawne) Osoby fizyczne
Osoby prawne
3.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 3.1) odbiorców na rzecz których organizacja działała NIE DOTYCZY
3.3. Uwagi(Można wpisać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące odbiorców, na rzecz których organizacja działała) NIE DOTYCZY
4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Opis działalności nieodpłatnej pożytku publicznego(Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)    

NIE DOTYCZY

 

 

 

Przedmiot działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Numer Kodu (PKD)

Nazwa Podklasy

       
       
       
4.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności  nieodpłatnej pożytku publicznego(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) 

gmina

powiat                               cały kraj

 

województwo                    poza granicami kraju

 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego
5.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  
5.2. Opis działalności odpłatnej pożytku publicznego(Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o której/ych mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)    

NIE DOTYCZY

 

 

 

 

Przedmiot działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Numer Kodu (PKD)

Nazwa Podklasy

       
       
       
5.3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności odpłatnej pożytku publicznego(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) 

gmina

powiat                               cały kraj

 

województwo                    poza granicami kraju

 

6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
6.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą  

X nie

 
6.2. Opis działalności gospodarczej(Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o której/ych mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiot działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Numer Kodu (PKD)

Nazwa Podklasy

       
       
       
6.3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)   najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)gmina

powiat                               cały kraj

 

województwo                    poza granicami kraju

 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

    0,00  

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

 0,00  

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00  

c) Przychody z działalności gospodarczej

Comments are closed.