Łódź 2035

UML 30_03 cd (8)

20.03 Nasza Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy UMŁ zorganizowała seminarium nt wizji Łodzi -miasta przyszłości w kontekście zmian demograficznych.

Po dwóch prezentacjach gości: Agnieszki Labus – architekta i adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Marty Żakowskiej – redaktor naczelnej magazynu Miasta i dwóch wystąpieniach przedstawicieli Urzędu Miasta: Hanny Gill-Piątek z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta i Krzysztofa Lechowicza z Biura ds. Partycypacji Społecznej – rozpoczęła się dyskusja.

W podsumowaniu zgodnie stwierdzono, że bez wzmacniania działań w trzech obszarach: wspólnoty, współzarządzania i solidarności międzypokoleniowej za 20 lat jakość życia mieszkańców naszego miasta będzie pozostawiać wiele do życzenia.

A wzmacnianie tych działań powinno rozpocząć się jak najszybciej. To pilne wyzwanie dla nas jako mieszkańców i społeczników oraz dla decydentów. 20 lat to w niewiele z perspektywy historii miasta, ale bardzo dużo dla każdego z nas.

PROGRAM DYSKUSJI PODCZAS SEMINARIUM

  1. Sytuacja demograficzna (starzenie się populacji w kontekście indywidualnym i społecznym) i jej bezpośredni wpływ na rozwój miast
  2. Idea miast przyjaznych wszystkim pokoleniom – uniwersalnych, z perspektywy WHO oraz innych bieżących badań oraz projektów
  3. Adaptacja do zmian demograficznych – wyzwanie i konieczność
  4. Aby miasto było dobrem wspólnym…
  5. Rola strategicznego i holistycznego myślenia w obliczu starzejących się społeczeństw – przykłady europejskie i światowe (polityka demograficzna/polityka senioralna)
  6. Wyzwania dla miasta – spójna wizja, realistyczne cele

Skomentuj wiadomość