FIO 2016 Nasze osiedle: Razem decydujemy!

Nasze osiedle: Razem decydujemy!

FUNDACJA 2035 oraz Stowarzyszenie Obszary Kultury znalazły się wśród organizacji realizujących w 2016 roku projekty w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt FIO Fundacja 2035

Nasze osiedle: Razem decydujemy

Celem naszego projektu, który nazwaliśmy „Nasze osiedle: Razem decydujemy!” jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Łodzi i włączanie ich w procesy decyzyjne dotyczące lokalnych wspólnot, w szczególności miejskich wspólnot osiedlowych.

Projekt adresujemy do mieszkańców 8 osiedli dzielnicy Polesie: Złotno, Zdrowie-Mania, Montwiłła-Mireckiego, Karolew-Retkinia Wschów, Retkinia Zachód-Smulsko, Lublinek-Pienista, Stare Polesie, Koziny.

Pragniemy zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Łodzi w tworzenie priorytetów rozwojowych dla przestrzeni osiedlowych poprzez m.in.:

 1. stwarzanie możliwości aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności – wzięcie udziału w dyskusji nad priorytetami rozwojowymi
 2. uczestnictwo w dyskusji nad Budżetem Obywatelskim oraz zadaniami i rolą rad osiedli
 3. konsultacje i wsparcie techniczne przy głosowaniu w BO
 4. tworzenie listy lokalnych potrzeb mieszkańców
 5. zwiększenie wiedzy prawnej i wzmacnianiem kompetencji obywatelskich i organizacyjnych mieszkańców (warsztaty edukacyjne pisania wniosków do BO, wypracowanie wzorów narzędzi promocji swoich działań, praktyki współpracy mieszkańców z radami osiedli).

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Realizacja działań: od 1 maja do 31 grudnia 2016 r.

 

Trwałym rezultatem projektu są:

Scenariusze spotkań informacyjno – animacyjnych

Scenariusze spotkań deliberatywnych

Scenariusz warsztatów edukacyjnych

Scenariusz maratonu pisania wniosków

 

REALIZACJA ZADANIA „NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY!”: krok po kroku

GRUDZIEŃ: LISTY LOKALNYCH POTRZEB MIESZKANCÓW

W efekcie projektu powstało  8 list lokalnych potrzeb mieszkańców, uczestników spotkań informacyjno – animacyjnych. To sprawdzona przez i wykorzystywana dobra praktyka partycypacji mieszkańców w kształtowaniu priorytetów rozwojowych dla przestrzeni osiedlowych, w których mieszkają oraz tworzenia osiedli uniwersalnych, przyjaznych dla wszystkich pokoleń.

Podczas spotkań animacyjnych mieszkańcy dzielą się swoimi potrzebami odnośnie lokalnej przestrzeni publicznej, opisując ją z własnej perspektywy, w przypadku zadania będzie to 5 perspektyw zidentyfikowanych grup uczestników reprezentujących wszystkie pokolenia. Każda Lista lokalnych potrzeb mieszkańców jest wypadkową wszystkich zgłoszonych rekomendacji usprawnień i zmian poprawiających jakość życia mieszkańców. Listy zostały upowszechnione i przekazana radom osiedli.

 GRUDZIEŃ: NARZĘDZIOWNIK

Efektem projetu są opracowane wspólnie z uczestnikami projektu i udostępnienie mieszkańcom różne narzędzia promocji inicjatyw lokalnych i działań społecznych dot. priorytetów rozwojowych dla przestrzeni osiedlowych – znajdziecie je pod linkiem: Narzędziownik lokalnego społecznika (FIO_2016_ Narzedziownik dla spolecznika)

Celem działania było wzmocnienie aktywnosci mieszkańców poprzez wspólne z przedstawicielami Rad osiedli wypracowanie narzędzi informacji i promocji podejmowanych działań na rzecz wspóloty osiedlowej i osiedlowych przestrzeni. Nadzór merytoryczny nad
działaniem sprawowac beda specjalisci ds promocji i PR, jednoczesnie doswiadczeni animatorzy działan społecznych. Niedostateczne dotarcie z informacją o podejmowanych działaniach na rzecz loklanej wspólnoty oraz o ich rezultatach to czeste przyczyny niskiego zainteresowania mieszkańców aktywnym włączaniem sie w ich realizację lub zgłaszaniem takich potrzeb. Dobra promocja działań
zróznicowana w formie i dostosowana do specyfiki odbiorcy zwiększy uczestnictwo w nich szerokiej reprezentacji mieszkanców (wszystkich pokoleń).
Zaplanowalismy wypracowanie wzorów 10 podstawowych narzędzi róznych w formie, uwzgledniajacych specyfike kanału przekazu oraz odbiorcę. Będa to wzory: informacji na stronę WWW, portal społecznościowy, informacji do gazety lokalnej, przygotowanie do udziału w
audycji radiowej, w TV, projekt ulotki , plakatu, wzory haseł promocyjnych np wnioski do BO, infografika promujaca oraz komiks.

 GRUDZIEŃ 2016: CZAS PODSUMOWAŃ

Spotkanie podsumowujace projekt było prawdziwym wydarzeniem, poniewaz połaczyliśmy część dyskusyjna i merytoryczną z praktycznym działaniem – przykładem społecznej aktywności na rzecz lokalnego środowiska, czyli imprezą zorganizowaną z inicjatywy mieszkanców, przez mieszkanców i dla mieszkanców. Była to wystawa połaczona z debata oxfordzka na temat estetyki przestrzeni publicznej, a w szczególnosci coraz powszechniejszej obecnosci w niej kiczu (szeroko rozumianego).

W spotkaniu wzieli udział m.in. zaproszeni wszyscy uczestnicy zadania oraz przedstawiciele wszystkich Rad osiedli miasta Łodzi, przedstawiciele władz samorzadowych i lokalnych instytucji publicznych pracujacych bezpośrednio z mieszkańcami: osrodków kultury, bibliotek itp. Program podzielony został na dwa bloki tematyczne. Blok pierwszy – prezentacja zadania: podsumowanie realizacji zadania, prezentacja przebiegu, prezentacja efektów, upowszechnienie wyników ewaluacji oraz wypracowanych dobrych praktyk współpracy mieszkańców z radami osiedli.

Blok drugi – dyskusyjny panel merytoryczny dotyczący wyzwań w obszarze włączania mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesy decyzyjne dotyczące przestrzeni osiedlowych, zaangażowania w kształtowanie priorytetów rozwojowych, włączania się w realizację rekomendowanych zadań i wykorzystywania narzędzi partycypacji (szczególnie Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej) z korzyścią dla wspólnej sprawy. W panelu dyskusyjnym wezmą udział specjaliści z zakresu partycypacji, przedstawiciele rad osiedli oraz osoby, które mogą pochwalić się przykładami skutecznego angażowania mieszkańców w procesy partycypacyjne.

Wydarzenie – zwłaszcza wystawa spotkały sie z duzym zainteresowaniem mediów.  Staliśmy się  gwiazdą dnia: radio, tv, gazety.  Dziękujemy uczestnikom za aktywność, zainteresowanie i kreatywność. Wymarzony finał pracy dla każdego społecznika!

Relacja w prasie:

http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/mieszkancy-stworzyli-wystawe-kiczu,11544942/

http://2035.pl/fio-nasze-osiedle-osiedlowe-wigilie/  

https://www.facebook.com/razemdecydujemy/posts/1950571545170444  

https://www.facebook.com/razemdecydujemy/posts/1950571238503808

 

 

MARATONY PISANIA WNIOSKÓW

W gościnnych progach Filii nr 2 MBPm Łódź-Polesie przy ul. Wróblewskiego odbyło się spotknanie poświęcone temu, jak skutecznie aplikować o środki na działania wspólne bibliotek z mieszkańcami osiedli Polesia.  http://2035.pl/fio-maraton-wnioskow-w-bibliotece/  https://www.facebook.com/razemdecydujemy/posts/1943801289180803

W ramach projektu odbyły się dwa otwarte dla wszystkich mieszkańców Łodzi i osiedli Polesia maratony pisania wniosków. Celem warsztatów była pomoc osobom, które, angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności, chciałyby stworzyć projekt wniosku do Budżetu Obywatelskiego lub o mikrogrant, ująć swój pomysł w formalne ramy, zweryfikować jego zgodność z regulaminem. Maratony poświęcone też były sposobom realizacji projektu i pisania sprawozdania z niego.  http://2035.pl/maraton-pisania-wnioskow/

KONSULTACJE I PORADY DORADCÓW –

ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH I EKSPERTÓW PARTYCYPACJI OBYWARELSKIEJ

W ramach projektu  32 osoby skorzystały z indywidualnego wsparcia doradczego, co potwierdziły wypełnieniem formularza i podpisem. Eksperci, na co dzień zajmujący się wsparciem prawnym, administracyjnym, finansowym i projektowym grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, w sumie na tę formę projektowego działania przeznaczyli 60 godzin.

Oto zagadnienia, które interesowały najbardziej uczestników projektu:

 • Promocja wniosków do Budżetu Obywatelskiego
 • Promocja pracy i działań Rady Osiedla
 • Zasady dotyczące wolontariatu
 • Inicjatywa lokalna – jak zorganizować spotkanie z mieszkańcami
 • Źródła i formy zdobywania środków na działania społeczne
 • Założenie grupy nieformalnej, klubu lokalnej aktywności, stowarzyszenia, fundacji
 • Formy współpracy Rady Osiedla i Spółdzielni Mieszkaniowej z mieszkańcami
 • Aktywizowanie grupy sąsiedzkiej
 • Zdobywanie środków na działalność spółdzielni socjalnej
 • Zdobywanie mikrograntów na dodatkowe działania instytucji kultury na rzecz lokalnej społeczności
 • Rozliczenie zrealizowanych w ramach inicjatywy lub projektu grantowego działań

 

SPOTKANIA DELIBERATYWNE

 Wrzesień, październik i listopad to intensywny okres spotkań deliberatywnych z mieszkańcami osiedli na Polesiu. Ich terminy uzgadnialiśmy z członkami Rad Osiedli, działających na danym terenie stowarzyszeń czy klubów seniora. By o spotkaniach dowiedziała się jak największa grupa osób, przygotowaliśmy dla każdego osiedla plakaty ze zdjęciem charakterystycznego miejsca, na których wpisywaliśmy terminy. Plakaty te rozwieszone zostały w siedzibach rad osiedli, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, klubach seniora, szkołach, przychodniach i spółdzielniach mieszkaniowych, które wyraziły na to zgodę.

Poza grupą stałych uczestników zdarzało się, że na spotkaniach pojawiały się nowe osoby, zachęcone przez sąsiadów, by zgłosić konkretny problem lub wspólnie wyjaśnić nurtującą ich kwestię dotyczącą przestrzeni osiedlowych. Mówiliśmy zarówno o tym, co podoba się mieszkańcom na osiedlu, jak i o tym, co chcieliby zmienić. Eksperci pracowali według scenariusza stworzonego na potrzeby projektu przez Magdę Mirys

Do rąk uczestników oddaliśmy służące rozmowie materiały – z krótkim opisem osiedla, wykazem ulic i mapką. To szczególnie ważne, bowiem zwłaszcza na Retkini, podzielonej na część Karolew-Retkinia Wschód, Retkinia Zachód-Smulsko granice osiedli w świadomości mieszkańców się zacierają, posługują się często nazwami spółdzielni mieszkaniowych. Wskazaliśmy siedziby rad osiedli i pytaliśmy, czy mieszkańcy wiedzą, czym one się zajmują i odwiedzają osiedlowych radnych na dyżurach.

Ważną część spotkań stanowiło pochylenie się nad wydrukowanymi wnioskami do budżetu obywatelskiego, by poznać opinie mieszkańców, jakie inwestycje są ich zdaniem najbardziej potrzebne. Po zakończeniu głosowania na BO pracowaliśmy nad porównaniem, jakie projekty były zgłoszone, a jakie zyskały aprobatę. Zachęcaliśmy mieszkańców do podejmowania działań na rzecz zgłaszania własnych projektów do przyszłorocznej edycji BO. Tłumaczyliśmy, jak to zrobić.

Dyskusje służyły wypracowaniu list lokalnych potrzeb.

OPIS DZIAŁANIA Z WNIOSKU:

„Ideą spotkań jest włączenie mieszkańców w dyskusję o tym, co jest najważniejsze w ich miejscu zamieszkania – jakie inwestycje, jakie problemy społeczne wymagają efektywnych rozwiązań. Aby mocniej zaangażować beneficjentów zadania w jego realizację, planujemy pomiędzy
spotkaniami przeprowadzenie przez nich konsultacji z sąsiadami na temat lokalnych problemów i potrzeb mieszkańców, pomysłów ich rozwiązania i wypracowanych priorytetów rozwojowych osiedla.
Celem tych spotkań jest również pokazanie mieszkańcom, że takie rozmowy i spotkania mogą być cennym źródłem informacji i kontaktów oraz mogą być narzędziem decydowania o wielu osiedlowych problemach. W wyniku spotkań powstanie rankingowa lista lokalnych problemów, która będzie podstawą do podejmowania wspólnych działań na rzecz osiedla, zarówno przez radę osiedla, jak i samych mieszkańców.
Zakładamy ciągłość tematyczną spotkań, które przebiegać będą wg planu:

SPOTKANIE 1 Potrzeby i problemy (diagnoza i analiza specyficznych problemów osiedla). Podczas pierwszego spotkania mieszkańcy zastanowią się, jakie są najważniejsze problemy i potrzeby związane z ich osiedlem (drogi, brak miejsc do spotkań, specyficzne problemy społeczne, nieprzyjazna przestrzeń publiczna). Mieszkańcy pod kierunkiem moderatora dokonają analizy wskazanych problemów i potrzeb, by przyszłe rozwiązania były jak najbardziej adekwatne. Praca warsztatowa prowadzona będzie w grupach, zostaną przygotowane mapy, by łatwiej było operować przestrzenią i gdzie mieszkańcy naniosą specyficzne miejsca problemów i potrzeb.

SPOTKANIE 2 Od potrzeb do pomysłów, czyli jak to zrobić: praca w grupach nad wybranymi problemami. Podczas tego spotkania wraz z moderatorem mieszkańcy wygenerują pomysły na rozwiązanie wskazanych wcześniej problemów. Zostanie wykorzystana metoda „burzy mózgów” i przeprowadzona zostanie moderowana dyskusja na temat wypracowanych pomysłów. Dyskusja zostanie uzupełniona informacjami na temat różnych sposobów i narzędzi, które można wykorzystać do realizacji pomysłów (Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna, granty, małe
dotacje, inne źródła).

SPOTKANIE 3 Budżety projektów osiedlowych, czyli ile to będzie kosztowało: spotkanie zostanie poświęcone oszacowaniu możliwych kosztów proponowanych rozwiązań i dopracowaniu projektów. Efektem spotkania będą wypracowane kosztorysy rozwiązań.

SPOTKANIE 4 Ranking i wybór projektów osiedlowych, czyli co jest z tego najważniejsze i co może liczyć na wsparcie ze strony mieszkańców. Na spotkaniu zostaną przedstawione efekty  konsultacji miedzy sąsiadami wcześniej wypracowanych treści. Uczestnicy wybiorą projekt
najważniejszy i, ich zdaniem, najbardziej pilny i potrzebny do realizacji. Zastosujemy głosowanie preferencyjne metodą przydzielania punktów od 0 do 3. Na ostatnim spotkaniu mieszkańcy mogą również podjąć się realizacji prostszych pomysłów w oparciu o własną aktywność i zaangażowanie (wolontariat, inicjatywa lokalna, grant, itp.) W efekcie Działania powstaną listy priorytetów rozwojowych dla osiedli”

 

Spotkania ponadosiedlowe – 17.10, 19.10, 27.10

 

1 OSIEDLE ZŁOTNO

zlotno spotkanie

Terminy spotkań na Osiedlu Złotno – 16.11, 23.11, 26.11, 22.12

Spotkanie, prowadzone przez animatorów Społecznie Zaangażowanych, współpracujących z FUNDACJĄ 2035 przy tym projekcie, odbyło się w gościnnej bibliotece przy ul. Garnizonowej 38 (Filia nr 15 MBP). Mieszkańcy mówili o tym, co już udało się zrobić na ich osiedlu, jakie są ich potrzeby, nad czym należałoby pracować. Poruszyli temat tego, jak angażować sąsiadów we wspólne działania i jak docierać do nich z podejmowanymi inicjatywami. http://2035.pl/fio-nasze-osiedle-zlotno-jest-fajne/

Kolejne spotkanie i dyskusja. O godz. 16.30 widzimy się z mieszkańcami  Złotna, na którym rozmawiać będziemy o problemach osiedla.Miejsce spotkania to w Filia nr 15 MBP przy ul. Garnizonowej 38. „Co gryzie mieszkańców” to temat dyskusji o tym, co dzieje się na osiedlu, co należałoby na nim zmienić, jak poradzić sobie z problemami, z jakich narzędzi mieszkańcy mogą skorzystać, żeby działać na rzecz wspólnoty.  http://2035.pl/nasze-osiedle-zlotno-co-gryzie-mieszkancow/

https://www.facebook.com/razemdecydujemy/posts/1936436119917320

2 OSIEDLE KOZINY

koziny ze spotk

Terminy spotkań na Osiedlu Koziny – 27.09

Ważna informacja o działaniach na Osiedlu Koziny

3 OSIEDLE RETKINIA SMULSKO

smulsko spotk

Terminy spotkań na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko – 20.10, 27.10, 17.11, 5.12

https://www.facebook.com/razemdecydujemy/posts/1927291590831773

 

4 OSIEDLE KAROLEW RETKINIA 

plakat karolew spotk

 

Terminy spotkań na Osiedlu Karolew-Retkinia Wschód – 21.09, 13.10, 20.10, 3.11

Mieszkańcy Retkini, na której prowadzimy  projekt FIO Nasze osiedle: Razem decydujemy, angażują się w obronę terenów zielonych.  Tuż przy Ogrodzie Botanicznym, przy ul. Kusocińskiego, może powstać osiedle wieżowców! Na razie mowa o dwóch 9-piętrowych budynkach. To plany, ale łodzianie, w tym nasze grupy, z którymi pracujemy w ramach projektu FIO, ostro zaprotestowali. 27 października z inicjatywy mieszkańców oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Botanik zorganizowano spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych. http://2035.pl/nasze-osiedle-mieszkancy-nie-chca-nowych-blokow/

5 OSIEDLE ZDROWIE MANIA

plakat zdrowie mania spotk

Terminy spotkań na Osiedlu Zdrowie Mania – 10.09, 12.09, 26.09, 10.10

6 OSIEDLE MONTWIŁŁA MIRECKIEGO

montwiłła spoytkania

Terminy spotkań na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego – 19.09, 3.10, 17.10, 7.11

7 OSIEDLE LUBLINEK PIENISTA

lublinek pienista spotk

Terminy spotkań na Osiedlu Lublinek-Pienista – 14.09, 20.09, 12.10, 9.11

 

8 OSIEDLE STARE POLESIE

stare polesie spotkania

Terminy spotkań na Osiedlu Stare Polesie – 7.11, 6.12, 20.12, 21.12

 

 

WSPÓLNE DZIAŁANIE, czyli jak stworzyć grupę działania i wspólnie zrealizować inicjatywę  http://2035.pl/kawiarnia-totu-otwarcie-juz-18-pazdziernika/

 

GŁOSOWANIE NA WNIOSKI

DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO

Budzet Obywatelski Fundacja 2035

Budzet Obywatelski Fundacja 2035

Wiecej o wsparciu dla głosujących przeczytasz TU  http://2035.pl/wspieramy-glosujacych-na-bo/

Wsparcie mieszkańców dzielnicy Polesie oraz wszystkich zainteresowanych, podczas głosowania na BO było częścią projektu. Tym samym zakończyliśmy jeden z etapów projektu. Nasi mobilni konsultanci pomagali w internetowym głosowaniu m.in. podczas weekendu BO w autobusie UM, na piknikach rad osiedli, w siedzibach rad osiedli i spółdzielni mieszkaniowych, klubach seniora, bibliotekach, instytucjach kultury. Za cel stawialiśmy sobie pomoc osobom starszym, niemobilnym ze względu na stan zdrowia, wykluczonym cyfrowo, pozbawionym dostępu do internetu w zapoznaniu się z wnioskami do BO i oddaniu głosu.

Spotkania z mieszkańcami miały także wymiar edukacyjny. Po pierwsze w działania włączyliśmy mieszkańców wolontariuszy, co wpłynęło na zwiększenie ich aktywności podejmowanej na rzecz lokalnej społeczności. Po drugie mówiliśmy o BO jako narzędziu partycypacji obywatelskiej.

http://2035.pl/nasze-osiedle-razem-decydujemy-budzet-obywatelski-2017/

WARSZTATY EDUKACYJNE

Przeprowadziliśmy 8 warsztatów edukacyjnych zwiększających wiedzę mieszkańców z zakresu kompetencji obywatelskich i wiedzy prawnej. Warsztaty poświęcone były poznawaniu i wspólnej analizie:
1 dokumentów strategicznych określających priorytety rozwojowe miasta Łodzi (Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ i Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+) oraz wyzwania wynikające z prognoz demograficznych (Polityka Społeczna w mieście Łodzi 2020+) pod kątem zrozumienia wagi, zakresu i potrzeby zwiększania partycypacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz ogólnych i
indywidualnych korzyści płynących z ww. aktywności 2) podstawowych narzędzi partycypacji obywatelskiej (m.in. Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne, Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego) i wskazywaniu na ich zastosowanie w praktyce oraz zwiększaniu wiedzy prawnej:
2 na temat innych form angażowania mieszkańców w działania obywatelskie (grupy nieformalne, NGO, wolontariat) oraz podstaw prawnych
3 organizacji życia publicznego, standardów współpracy trójsektorowej, współpracy mieszkańców z radą osiedla, struktury Miasta oraz sposobu załatwiania w nim spraw urzędowych
4 dotyczącej praw obywatelskich oraz konsumenckich.

Uczestnicy poznali narzędzia partycypacji i możliwości aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego, dzięki którym mogą mieć realny wpływ na swoją okolicę. Podczas spotkania promowana będzie również idea wolontariatu

26 września w Poleskim Ośrodku Sztuki odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Nasze osiedle: Razem decydujemy” – Fundacji 2035 i Stowarzyszenia Obszary Kultury. Poświęciliśmy je wnioskom mieszkańców dotyczącym konieczności stworzenia miejsca, w którym mogliby się spotykać. Ich wynikiem była decyzja zrealizowania kiełkującego od dawna pomysłu – otworzenia w POS przy ul. Krzemienieckiej 2a kawiarni dla mieszkańców.

http://2035.pl/nasze-osiedle-razem-decydujemy-kawiarnia-dla-mieszkancow/

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE 2016

Celem spotkań było zapoznanie mieszkańców z ideą projektu oraz porozmawianie w małych grupach o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem osiedla, a także o istniejących barierach w kontekście partycypacji społecznej, uczestnictwa w edukacji i kulturze. Z tych spotkań powstały wnioski, które omawiane były podczas spotkań deliberatywnych. Ważne dla nas było, aby wnioski były jak najbardziej szczegółowe i wypływały bezpośrednio od zainteresowanych mieszkańców.

Wiecej o działaniach pod linkiem  http://2035.pl/fio-nasze-osiedle-spotkania-informacyjne/

SPOTKANIA INFORMACYJNE: Wykaz terminów i miejsc, w których byli nasi animatorzy działań obywatelskich, rozdający ulotki wolontariusze, gdzie zbieraliśmy podpisy, będące jednocześnie deklaracją przystąpienia do projektu.

https://www.facebook.com/razemdecydujemy/posts/1857520934475506

1.06 i 2.06 – POS

4.06 – Piknik z Budżetem Obywatelskim – Retkinia Zachód, przy Pałacu Młodzieży
4.06 – Osiedle Montwiłła-Mireckiego – piknik Miłe chwile na Montwille, w osiedlowej Izbie Pamięci i przy XVIII LO
4.06 – Noc Bibliotek – filie na Polesiu

8.06 – Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód

11.06 – Piknik Retkinia Zachód-Smulsko

13.06 – Rada Osiedla Zdrowie-Mania
13.06 – Rada Osiedla Montwiłła-Mireskiego
13.06 – Rada Osiedla Koziny

14.06 – Koło Seniora Klub Oaza, ul. Armii Krajowej 32

15.06 – Rada Osiedla Lublinek-Pienista

16.06 – Piknik na Karolewie

17.06 – Dom na Zdrowiu

20.06 – Filia nr 3 MBP, Osiedle Montwiłła-Mireckiego

22.06 – POS Inicjatywa Lokalna
22.06 – Integracyjny Piknik pod Chmurką DSP „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9, mieszkańcy osiedli Zdrowie-Mania i Karolew-Retkinia Wschód
22.06 – Rada Osiedla Koziny

25.06 – Biblioteka Katolicka, ul. Retkińska 127

28.06 – Biblioteka Karolew, ul. Wileńska

5.07 – Osiedle Stare Polesie

Ogłoszenie wyników Konkursu FIO 2016

logo obkl