ERASMUS: ICTskills4All

ERASMUS

Wielkie wyróżnienie – Fundacja została partnerem lokalnym Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP w międzynarodowym projekcie badawczym i edukacyjnym  Empowering old adult citizens for a Digital World – ICTskills4All  w ramach ERASMUS 2018/19. Koordynatorem działań jest Uniwersytet w Porto w Portugalii, a pozostałymi partnerami wyższe uczelnie z Belgii, Wielkiej Brytanii i, Łotwy. Główne działania projektowe dotyczą wspierania kompetencji cyfrowych starszego  pokolenia, a przede wszystkim wypracowania narzędzi edukacyjnych i motywujących  do poznawania i korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych.

 

Co to jest ICTSkills4All ?

ICTskills Polish-10

Europa boryka się z przemianami demograficznymi, ponieważ jej populacja szybko się starzeje. Zjawisko to widoczne jest w rozwoju struktury wiekowej ludności i znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie osób w starszym wieku oraz malejącej liczbie osób w wieku produkcyjnym w całej populacji. Obywatele Europy w wieku 65-74 lat wraz z osobami o niskich dochodach, mniej wykształconymi i bezrobotnymi są reprezentowani przez 30% Europejczyków, którzy nigdy nie korzystali z Internetu (z: Programu Aktywnego i Wspomaganego Życia).
ICTskills Polish-11
ICTSkills4All to projekt, którego celem jest zbadanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk oraz opracowanie i realizacja programów edukacyjnych w celu wspierania nabywania umiejętności cyfrowych wśród osób starszych w wieku 55+, które mają ograniczoną wiedzę cyfrową lub nie mają jej wcale. ICTskills4All różni się od wielu dotychczas realizowanych projektów i podejść uniwersyteckich, stosujących ze ogólne podejście, które opiera się na zrozumieniu potrzeb, wiedzy o grupie docelowej i ograniczeń tej grupy osób.
Ten projekt koncentruje się na osiąganiu precyzyjnych kompetencji, jest nowoczesnym podejściem w celu nabycia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Oprócz takiego podejścia, promowanie umiejętności cyfrowych wśród starszych osób stanowi ważny element dla przyszłych programów edukacyjnych (na wyższych uczelniach, kursach uczenia się przez całe życie, kursach dla seniorów). W tym kontekście projekt przyczyni się do poprawy i poszerzenia wysokiej jakości oferty edukacyjnej dostępnej dla seniorów.
Oprócz wkładu we wzmocnienie pozycji tej grupy pod względem jakości ich życia i autonomii, ICTSkills4all będzie miał pozytywny wpływ na sektor edukacji dorosłych / seniorów oraz przyczyni się do cyfryzacji szkoleń dla osób starszych, nadążając tym samym za najnowszymi trendami edukacyjnymi i społeczeństwem informacyjnym.
Metodologia i cele
Proponowana metodologia łączy wiele czynników związanych zarówno z technologią (dostęp, dostępność i stopień trudności użytkowania), jak i użytkownikami (kilka wymiarów: wiek, płeć, zdolności fizyczne, umysłowe i poznawcze, oczekiwania, styl życia, warunki socjoekonomiczne). Aby zapewnić rozwój odpowiednich i wysokiej jakości umiejętności poprzez innowacyjne praktyki, które są adekwatne do obecnej ery cyfrowej, ICTSkills4All skupia zróżnicowaną grupę ekspertów i różne typy organizacji.
Wreszcie, angażując młodszych ludzi do testowania różnych podejść w celu promowania nabywania wysokiej jakości umiejętności ICT, partnerzy przyczynią się do wypełnienia luk pokoleniowych między starszymi i młodszymi ludźmi. Oprócz modułów szkoleniowych zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie kompleksowego narzędzia, które będzie testowane na poziomie międzynarodowym, poprzez rozwijanie i stymulowanie wykorzystania konkretnych narzędzi i zasobów TIK oraz poprzez spersonalizowane wsparcie przy użyciu różnych podejść ( peer-to-peer i międzypokoleniowe).
Podsumowując, ta metodologia ma na celu poprawę zaufania w zakresie umiejętności cyfrowych i bezpieczeństwa online wśród starszych osób. Przyczyni się to do:
- wspierania integracji,
- aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa seniorów.
- minimalizowanie poczucia izolacji i frustracji związanej ze stereotypami wieku
- promowanie rosnącego zainteresowania technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zasobami otwartymi i internetowymi.

Skomentuj wiadomość