Aktywni w konsultacjach

W ramach projektu AKTYWNI W KONSULTACJACH jako moderatorzy warsztatów konsultacyjnych zajmujemy się projektem „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

09.01.2015 

W Boutique Hotels współprowadziliśmy konsultacje społeczne na temat problemów demograficznych miasta Łodzi. Uczestnicy pracowali w 4 grupach warsztatowych.

Konsultacje zorganizowano w ramach projektu „Aktywni w konsultacjach”  realizowanego przez Centrum OPUS i Urząd Miasta Łodzi. Moderatorkami spotkania i warsztatów były Grażyna Busse ze Stowarzyszenia HIPOKAMP i KDO ds Polityki Demograficznej oraz Magdalena Poulain z FUNDACJI 2035 i KDO ds Polityki Demograficznej.

19.05.2014; 20.05.2014

W dniach 11.05 – 06.06. 2014 roku konsultujemy z mieszkańcami Łodzi dokument Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi.

Czy miasto ma pomysł na cyfrową edukację osób starszych?

WP_002205Bariera ekonomiczna oraz brak wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów odcinają wielu łódzkich seniorów od ważnych informacji wpływających na poziom i jakość ich życia.

O tym i o wielu innych problemach pokolenia 60+, które są ujęte w Założeniach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w naszym mieście, rozmawialiśmy z samymi zainteresowanymi w ramach projektu „Aktywni w konsultacjach”.

Konsultacje prowadzone przez Mariolę Kolasińską i Magdalenę Poulain odbyły się 19 i 20 maja w pracowaniach komputerowych Uniwersytetu Medycznego i w bibliotece przy ul Osiedlowej 6

 

15.05.2014

Dzięki pomocy Stowarzyszenia Hipokamp o Założeniach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020, rozmawialiśmy z kilkunastoosobową grupą osób z pokolenia 60+ w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Sopockiej (Ruda Pabianicka).

konsultacje_chopina 15_5 (2)Najczęściej zgłaszane przez uczestników spotkania uwagi dotyczyły:

  • potrzeby intensyfikacji działań łagodzących skutki starzenia się społeczeństwa,
  • przystosowania do specyfiki osób starszych różnego typu usług zwłaszcza medycznych, profilaktycznych i opiekuńczych
  • upowszechnienia wieloaspektowej edukacji do starości, co pozytywnie wpłynęłoby na międzypokoleniowe relacje.

 

14.05. 2014

Jako uczestnicy projektu „Aktywni w konsultacjach” konsultujemy z mieszkańcami naszego miasta Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na Lata 2015-2020.

dlugosza 14_05 (6)Z wielu poznanych metod wybraliśmy dwie: pogłębiony wywiad indywidualny oraz wywiady grupowe. Obszarem szczególnie nas interesującym są oczywiście problemy osób starszych – zagrożenie wykluczeniem społecznym, ageism, bariery finansowe i zdrowotne, nieprzyjazna przestrzeń publiczna itd.

Dziś  rozmawialiśmy na ten temat z mieszaną grupa pokoleniową na Kozinach (Polesie).

 

10.05.2014

Z zaświadczeniami uczestnictwa w cyklu szkoleń „Akademia Liderek/Liderów Konsultacji Społecznych” – projekcie realizowanym przez Centrum OPUS i Urząd Miasta wkraczamy do akcji. Z przygotowanych do konsultacji 7 obszarów problemowych nas interesują dwa:

  • VI marginalizacja grup społecznych, zwłaszcza osób starszych 
  • VII Ograniczone sposoby propagowania zdrowego trybu życia,

ponieważ bezpośrednio wiążą się z działaniami naszej organizacji. I oczywiście dlatego, że  uważamy się w tych dziedzinach ekspertami.

Mamy przygotowane scenariusze spotkań, pytania, formularze i ankiety. Z wielu metod konsultacji, jakie poznaliśmy podczas szkolenia najbardziej adekwatne dla  nas wydają się pogłębione wywiady jakościowe, wywiady grupowe i ankiety.

Swoje konsultacje wraz z przygotowanymi raportami chcemy zakończyć 6 czerwca.

 

unnamed

28.03- 10.05.2014

Od 28 marca uczestniczymy w szkoleniach zorganizowanych przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Urząd Miasta Łodzi przygotowujących nas do współpracy przy konsultacjach społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Łodzi oraz budżetu miasta 2015.

Podczas dwóch pierwszych dni cyklu poznawaliśmy podstawy prawne i formalne konsultacji – w tematy wprowadzał nas Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data szkolenia Temat / zakres tematyczny
28 – 29 marca Rola i znaczenie konsultacji społecznych w nowoczesnych zarządzaniuPodstawy prawne konsultacji, dobre praktyki, łódzki model konsultacji społ.
4 – 5 kwietnia Rola i miejsce partnerów społecznych w procesie tworzenia i realizacji polityk publicznychTworzenie partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, rola porozumień i federacji ngo
25 – 26 kwietnia Metody i formy konsultacji, sposoby włączania swoich członków w tworzenie polityki publicznejUwzględnianie zasad równości szans w konsultacjach społ.
9 – 10 maja Budowanie rzecznictwa  interesówPR problemów społecznych, współpraca z mediami przy tworzeniu polityk publicznych